G. Hulshoff & Zn Verhuis- en Transportbedrijf B.V

December 2017

Het beleid dat Hulshoff Projectverhuizingen voert, is vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn, goed burgerschap, algemeen aanvaarde normen en waarden, gericht op het behalen van een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal.

Voorop staat dat we een succesvol bedrijf willen zijn. Dat betekent investeren in groei en een evenwicht vinden tussen belangen op de korte termijn en die op de lange termijn. Dit betekent ook bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het houdt ook in dat wij rekening houden met de belangen van onze consumenten, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en de wereld waarin wij leven.

Hiertoe moeten wij ons allen houden aan de hoogste gedragsnormen. Deze gedragsnormen zijn verwoord in de algemene beginselen in deze Gedragscode. We willen dat deze Gedragscode meer is dan een verzameling fraai klinkende uitspraken. Zij moet een praktische rol spelen in onze dagelijkse bedrijfsvoering en ieder van ons dient deze gedragsregels naar letter en geest na te leven.

GEDRAGSNORMEN

Wij voeren onze activiteiten uit op basis van eerlijkheid, integriteit en openheid en met respect voor de mensenrechten en belangen van onze medewerkers. Evenzo zullen wij de rechtmatige belangen respecteren van diegenen met wie wij betrekkingen onderhouden.

NALEVING VAN DE WET

Alle onze medewerkers en de door ons ingehuurde medewerkers van derden zijn verplicht de wetten en voorschriften na te leven op alle locaties waar wij actief zijn.

Naast wet- en regelgeving hechten wij er aan dat onze bedrijfsvoering in overeenstemming is met internationale overeenkomsten en richtlijnen (UN, ILO, OECD) over goed ondernemingsgedrag, zoals de Conventies van de ILO (International Labour Organisation), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de OECD richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Hulshoff Projectverhuizingen streeft er daarom naar om in overeenstemming met deze richtlijnen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

MEDEWERKERS

Wij streven naar verscheidenheid onder onze medewerkers, in een werkomgeving waar mensen elkaar met vertrouwen en respect bejegenen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en de reputatie van onze onderneming. Wij zullen medewerkers uitsluitend werven, in dienst nemen en bevorderen op basis van de capaciteiten en vaardigheden die nodig zijn voor het werk dat moet worden gedaan. Wij willen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren voor alle medewerkers. Wij zullen geen enkele vorm van dwang- of kinderarbeid hanteren. Wij willen samen met onze medewerkers de vaardigheden en capaciteiten van ieder van hen ontwikkelen en vergroten. Wij respecteren de waardigheid van het individu en het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging. Wij zullen zorgen voor een goede communicatie met onze medewerkers door middel van informatie- en overlegprocedures.

Wij spreken ons zich expliciet uit tegen agressief gedrag, pesten, seksuele intimidatie of discriminatie op grond van ras, geslacht, politieke overtuiging, nationaliteit, maatschappelijke achtergrond of andere voor het werk niet relevante kenmerken. Indien medewerkers bij de uitoefening van de functie daar onverhoopt toch mee geconfronteerd worden, kunnen zij dat bespreken met de vertrouwenspersoon.

Wij verlangen van ons management dat doeltreffende maatregelen worden genomen om de gezondheid en de veiligheid van haar eigen en ingehuurde werknemers, bezoekers en derden in de dagelijkse werkomgeving te waarborgen;.

BETROKKENHEID BIJ DE GEMEENSCHAP

Hulshoff Projectverhuizingen streeft ernaar als onderneming een betrouwbaar lid van de samenleving te zijn en, als integraal onderdeel daarvan, haar verantwoordelijkheden na te komen jegens de samenlevingen en gemeenschappen waarin zij actief is.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Hulshoff Projectverhuizingen werkt samen met overheden en andere instanties, zowel rechtstreeks als via branche organisaties, bij het ontwikkelen van voorgenomen wetgeving en andere regelgeving op die gebieden die haar rechtmatige zakelijke belangen kunnen beïnvloeden. Hulshoff Projectverhuizingen ondersteunt geen politieke partijen en verstrekt geen bijdragen aan fondsen van groeperingen die het bevorderen van partijbelangen nastreven.

GOED ONDERNEMINGSBESTUUR

Hulshoff Projectverhuizingen zal haar activiteiten uitvoeren in overeenstemming met internationaal geaccepteerde grondslagen voor goed ondernemingsbestuur. Wij zullen aan alle aandeelhouders tijdige, regelmatige en betrouwbare informatie verstrekken over onze activiteiten, structuur, financiële positie en resultaten.

ZAKENPARTNERS

Hulshoff Projectverhuizingen wil relaties met haar leveranciers, afnemers en zakenpartners onderhouden die tot wederzijds voordeel strekken. In onze zakelijke contacten verwachten we van onze partners dat zij gedragsregels toepassen die consistent zijn met de onze.

CONSUMENTEN

In onze relaties met consumenten passen wij eerlijke praktijken toe bij de uitoefening van onze hun activiteiten inzake dienstverlening, marketing en reclame en nemen wij alle redelijke maatregelen om de veiligheid en kwaliteit van onze diensten te waarborgen.

DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Hulshoff Projectverhuizingen zet zich ervoor in de invloed van haar activiteiten op het milieu voortdurend beter te beheersen en door voortdurende verbetering van haar milieuprestatie op termijn een duurzame bedrijfsvoering te bereiken. Zij zal met partners samenwerken om milieuzorg te bevorderen, inzicht in milieuvraagstukken te vergroten en goede werkmethoden te verspreiden.

MEDEDINGING

Hulshoff Projectverhuizingen heeft als uitgangspunt eerlijke mededinging. Onze medewerkers zullen handelen in overeenstemming met de principes van eerlijke mededinging en met alle toepasselijke voorschriften. Het deelnemen aan enige vorm van afspraken tussen ondernemingen (zoals overeenkomsten of besluiten) of onderling afgestemde gedragingen die de concurrentie op (een deel van) de markt beperken is verboden.

ZAKELIJKE INTEGRITEIT

Hulshoff Projectverhuizingen dan wel een van haar medewerkers geeft noch ontvangt, direct of indirect, steekpenningen of andere oneigenlijke voordelen gericht op zakelijk of financieel gewin. Het is geen enkele medewerker toegestaan een gift of betaling aan te bieden, te geven of te ontvangen die smeergeld vertegenwoordigt of als zodanig kan worden geïnterpreteerd. Ieder verzoek om of aanbod van smeergeld moet onmiddellijk worden afgewezen en aan het management worden gerapporteerd. Relatiegeschenken moeten binnen redelijke grenzen blijven, of ze nu worden gegeven of ontvangen. Wanneer de directie of een medewerker door een relatiegeschenk in verlegenheid wordt gebracht, meldt hij dit. Uitnodigingen voor niet-zakelijke activiteiten behoeven de toestemming van de directie.

Alle transacties die de directie en medewerkers namens Hulshoff Projectverhuizingen aangaan, worden op de juiste wijze vastgelegd in de administratie volgens de daarvoor geldende procedures die inzichtelijk en controleerbaar zijn. Geheime of niet-geregistreerde rekeningen, geldbedragen of activa zullen niet worden gecreëerd of aangehouden.

BELANGENTEGENSTELLINGEN

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij persoonlijke activiteiten en financiële belangen vermijden die strijdig zouden kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de onderneming. Het is medewerkers verboden gewin voor zichzelf of anderen na te streven door misbruik van hun positie.

NALEVING

Naleving van deze Gedragscode is een essentieel onderdeel van ons succes als bedrijf. Als Hulshoff Projectverhuizingen door naleving van deze gedragsregels en andere verplicht te volgen beleidslijnen en instructies op enigerlei wijze verlies lijdt, zal de directie dit de mede-werkers niet aanrekenen. De directie verwacht van medewerkers dat zij iedere inbreuk, of een vermoeden daarvan, onder haar aandacht zal brengen. Er zijn maatregelen getroffen om medewerkers in staat te stellen vertrouwelijk te rapporteren en geen enkele medewerker zal van een dergelijke melding nadeel ondervinden.

December 2017
G.J. Hulshoff